Лични данни и тяхната поверителност

Лични данни и тяхната поверителност

Декларация за поверителност

“Идея Каприз“ ЕООДе администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

“Идея Каприз“ ЕООДосигурява защита на лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (ОРЗД).

 

Настоящата декларация за поверителност влиза в сила на 25.05.2018 г.

 

 

Данни за Администратора:

Наименование: Идея Каприз ЕООД

ЕИК: BG202954023

Държава: България

Местоположение: гр. София

Адрес на управление: гр. София 1000, бул ‘’Цар Борис III’’267

Телефон:+359 8 99819977

Ел. поща: customerservices@ideacapriccio.com

Интернет страница: www.ideacapriccio.com

С нашето отговорно лице по защита на данните Найден Найденов можете да се свържете директно тук:

Ел. поща:office@ideacapriccio.com

Тел: +359 8 99819977

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните (ОРЗД), личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице."

Защо Идея Каприз ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим услугите на интернет магазин-ideacapriccio, е необходимо да съберем данни за регистрация, кореспонденция,обработване и изпълнение на поръчката. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, Идея Каприз ЕООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Идея Каприз ЕООД не събира и не съхранява специални категории лични данни. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора.

Източникът на данни сте Вие, когато се свързвате с Администратора по телефон, e-mail, формата за контакт в уебсайта или успешно извършена поръчка или от обществено достъпен публичен регистър – Търговския регистър и други подобни. Обработването на лични данни, събрани от публичен регистър е необходимо за целите на законните интереси на Aдминистратора и се обработватна законово основание. Не получаваме лични данни за физически лица от трети страни.

Как използвате моите лични данни?

В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за изпълнение на предвидените от нас услуги.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Идея Каприз ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас –куриерски услуги –Еконт или Рапидо, с които се разнасят паръчките.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по поверителен и сигурен начин и да ги използват само за изпълнение на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще ги унищожат.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Идея Каприз ЕООДще обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп,както е упоменато в общите условия на сайта.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Идея Каприз ЕООД по Ваше искане е длъжно да отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни;
 • Данни за контакт на отговорното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Идея Каприз ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което да отправите на посочените контактни данни на Идея Каприз ЕООД, Отговорник по защита на данните, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. Следва да удостоверите Вашата самоличност.

Имате право на жалба до надзорния орган

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Ideacapriccio.com не иска и няма да получава никаква конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, няма да се считат за поверителни и няма да представляват предмет на права. Ideacapriccio.com може да използва изпратената от Вас информация само, за да ви подпомогне да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, както и да поддържа контакт с Вас до момента на изпълнение на поръчката Ви.

Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на действащите закони.

Когато използвате интернет страницата www.ideacapriccio.com се прилага политиката за защита на лични данни на „Идея Каприз” ЕООД  към съответния момент. Заради това е необходимо да прочетете съответния текст и да се съгласите с условията, заложени в него. Информираме Ви, че за да изпълним Вашите поръчки събираме Ваши лични данни, които биват интегрирани в софтуерен файл, собственост на „Идея Каприз” ЕООД, до който нямат достъп трети лица. Необходимите данни са: име и фамилия, електронен адрес, адрес, телефонен номер за връзка,  в случай на създаване на клиентска регистрация. Тези данни са необходими за обработването на всяка една поръчка.Вие можете управлявате, корегирате профила си чрез потребителско име и парола, както и да се дерегистрирате по всяко време, използвайки функционалността на ъебсайт: www.ideacapriccio.com

„Идея Каприз” ЕООД бе Администратор на лични данни с УДОСТОВЕРЕНИЕ за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер 399354 от дата 26.03.2014 г.